Politika kvality

Politika kvality firmy WETEST pneu, spol. s r. o., se zaměřuje jak na potřeby zákazníků, tak i na potřeby samotné společnosti a jejích pracovníků. Všechny služby i výrobky odpovídají požadavkům zákonných předpisů na ochranu pracovního i životního prostředí.

Naše hlavní cíle

 • předprodejní poradenství (výběr vhodného dezénu),
 • dovoz a odvoz zboží ve vlastní režii,
 • zpracovávání pouze kvalitních koster, důkladně prověřených několikastupňovou vstupní kontrolou,
 • zajištění dovozu kvalitních zahraničních koster za účelem doplnění zákazníkova parku,
 • opravy pneu při jejich provozním poškození,
 • zajištění likvidace nenaprotektorovatelných pneu,
 • elektronickou evidenci veškerých pneumatik a jejich nesmazatelné označení výrobním číslem (a na přání zákazníka případně jiným symbolem, například logem),
 • plnění požadavků platných zákonů a nařízení k ochraně životního prostředí,
 • prověřování environmentálních cílů a cílových hodnot interními audity, pravidelným přezkoumáním systému společnosti a obhajobami získaného certifikátu,
 • poskytnutí textu politiky jakosti a environmentální politiky všem zaměstnancům společnosti, zájemcům, obyvatelům regionu a obchodním partnerům a poskytování informací o její realizaci a případných změnách.

WETEST pneu se řídí těmito zásadami

Orientace na zákazníky

Hlavním cílem je spokojenost zákazníků. Schopnost operativně řešit eventuální problémy zajistí předstih před konkurencí. To se dociluje pochopením úplného rozsahu zákaznických požadavků a očekávání ve vztahu k výrobku – to znamená nejen užitné hodnoty výrobku, ale také způsobu jeho dodávání, cenové relace, spolehlivosti a dalších vhodných charakteristik.

Schopnost dodávat

Schopnost firmy WETEST pneu, spol. s r.o. dodávat je třeba dosahovat aktivním a kreativním zlepšováním a optimalizací vnitropodnikových činností a procesů. Dále stanovením jasných vizí budoucnosti organizace při budování důvěry mezi zaměstnanci.

Udržování a rozšíření trhu

Pozice firmy v oblasti studeného protektorování pneumatik musí být udržena a – pokud možno –i rozšířena.

Rychlá schopnost inovace

Doba potřebná pro inovaci kolekce nabídky běhounových pásů musí být zkracována. Včasná tržní analýza, měření a sběr dat a informací s uvedením požadovaných profilů vede ke zkvalitnění nabídky výrobků.

Zásada procesního přístupu

Vedení firmy definuje procesy pro dosažení požadovaných výsledků. Měřením vstupů a výstupů z procesu protektorování se dosahuje optimalizace těchto procesů. To se dosahuje plánováním jednotlivých kroků, činností, vybavení, potřeb výcviku, metod, materiálů a dalších zdrojů k dosažení požadovaných výsledků.

Zásada identifikování, pochopení a řízení systému vzájemně provázaných procesů pro daný cíl

Pracovníci firmy jsou vedeni k pochopení vzájemných vazeb mezi procesy v rámci systému protektorování. Pomocí měření a vyhodnocování se dociluje kontinuálního zlepšování systému, při současném vytipování možných zdrojů problémů.

Snášenlivost se životním prostředím

Ochrana a šetrnost k životnímu prostředí je cílem společnosti. Dodržování povinností vyplývající ze zákona je samozřejmostí.

O co naše firma usiluje

 • zajistit požadavek trvalého zlepšování a omezování negativních vlivů u všech činností, výrobků a služeb, při použití nejlepších dostupných a ekonomicky únosných technologií;
 • o dokonalou, několikastupňovou vstupní kontrolu koster pneumatik, která maximálním způsobem zamezuje zpracování nekvalitní kostry, a naopak do výrobního procesu uvolňuje pouze kvalitní. V obou případech se tak pozitivně ovlivňuje ŽP společnosti tím, že dochází k významným úsporám surovin, energií a práce potřebných pro výrobu a následnou likvidaci vyrobeného protektoru na nekvalitní kostře, a naopak kvalitní kostra se vyrobením protektoru zhodnotí, neboť by jinak mohla být nedokonalou vstupní kontrolou vyřazena z procesu a následně zbytečně likvidována (spálením, nebo uložením na skládkách). Navíc vyrobený protektor znamená úsporu surovin, energií a práce, která by se musela investovat do výroby kostry nové pneumatiky;
 • prosazovat zavedení systému environmentálního managementu u svých obchodních partnerů a dodavatelů na základě prezentace dosažených výsledků;
 • spolupracovat s příslušnými orgány státní správy a samosprávy tak, aby byly respektovány zásady státní a regionální environmentální politiky;
 • maximálně využívat komplexní systém vzdělávání a motivování svých zaměstnanců;
 • trvalým a důsledně prováděným rozborem snižovat spotřeby surovin a energetickou náročnost výroby;
 • minimalizovat negativní dopad případných havárií;
 • snižovat množství škodlivin vnášených do životního prostředí a výskyt nevyužitelných odpadů.

Kvalita a spolehlivost

Výkony firmy WETEST pneu, spol. s r. o., mají být spolehlivé, a to jak v oblasti výrobků, tak i v servisu (jednání se zákazníky). WETEST pneu má být uznáván jako spolehlivý partner – od zpracování zakázek přes dodací lhůty, schopnost poradenství až po objektivní zpracování reklamací.

Orientace na spolupracovníky

Pracovníky a pracovnice je třeba školit a dále vzdělávat a zainteresovat do cílů firmy. Cílem je vytvořit k firmě WETEST pneu, spol. s r. o., důvěru. Změnami postojů a jednání vedoucích pracovníků se podporuje zájem, konstruktivní kritika, vlastní iniciativa a pocit odpovědnosti. Zaměstnanci jsou vhodně inspirováni a jejich přínosy firmě jsou oceňovány tak, aby se u nich dosahovalo uspokojení z vlastní práce a hrdosti být součástí firmy. Důraz je kladen na kontinuální doškolování a trénink zaměstnanců. Bezpečnost na pracovišti se stále zlepšuje.

Partnersko-dodavatelské vztahy

Protože výkon společnosti WETEST pneu, spol. s r. o., závisí podstatně na výkonu dodavatelů, rozumí se spolupráce na kvalitě a spolehlivosti jako splnění určitých požadavků. Cílem je s dodavateli všech důležitých surovin dosáhnout dlouhodobých a důvěryhodných vztahů. Ty jsou docilovány jasnou a otevřenou komunikací, společným formulováním a jasným porozuměním potřebám a očekáváním zákazníků a sdílením informací a plánů do budoucna.

Prevence chyb

Cílem vedení společnosti WETEST pneu, spol. s r. o., je prevence, řešení neshod, trvalá péče o systém jakosti, zdokonalení procesů, činností a výrobků ve smyslu kontinuálního zlepšování činnosti firmy. To se dociluje periodickým přezkoumáváním efektivity a účinnosti všech procesů, výcvikem zaměstnanců a seznámením s metodami a nástroji kontinuálního zlepšování:

 • plánuj – dělej – kontroluj – zaváděj (PDCA cyklus),
 • řešení problému,
 • rekonstrukce procesů,
 •  inovace procesů.