Záruční a reklamační podmínky

Záruční a reklamační podmínky

I. Zákonná záruka

a) Firma WETEST pneu spol. s r.o. (prodávající) poskytuje na materiálové a výrobní vady nových a protektorovaných
pneumatik záruku 24 měsíců.

b) V případě dodávky protektoru na kostře prodávajícího se záruka 24 měsíců vztahuje i na vadu kostry pláště. Na vadu
kostry, dodanou k protektorování kupujícím, poskytuje prodávající záruku v trvání 3 měsíců, nebo po úvodních
5.000 km, pokud tato vada nebyla zapříčiněna protektorováním. Záruční doba počíná plynout dnem převzetí
výrobku kupujícím.

c) Reklamace musí být uplatněna kupujícím buď přímo v provozovně prodávajícího, nebo prostřednictvím sběrného
svozu pneumatik firmy WETEST pneu spol. s r.o., kterým bude reklamovaná pneumatika převezena k prodávajícímu,
kde bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů od uplatnění reklamace, bude rozhodnuto o
oprávněnosti reklamace.

d) V případě uznání reklamace prodávajícím bude pneumatika bezplatně opravena. V případě neopravitelné závady
bude na reklamované zboží vrácena poměrná částka ve výši, která odpovídá procentuálnímu vyjádření poměru
skutečné zbytkové hloubky dezénové drážky k hloubce dezénové drážky nové pneumatiky, nebo nového
protektoru.

e) Pokud nebude reklamovaná pneumatika kupujícím při uplatnění reklamace vyžádána zpět, bude na náklady
prodávajícího ekologicky zlikvidována.

f) Do doby posouzení oprávněnosti reklamace prodávajícím, není kupující oprávněn s reklamovanou pneumatikou
disponovat.

g) Vady zjevné: reklamaci na zjevné vady je kupující povinen uplatnit ihned při přejímce zboží. Za zjevné vady se
považují např. chybějící, zaměněné, nebo viditelně poškozené výrobky, záměny dezénů na protektorovaných
pneumatikách atd. Uplatnění reklamace zjevné vady je možné zaznamenat na dodacím listě.

II. Doživotní záruka

a) Firma WETEST pneu spol. s r.o. poskytuje na protektorované pneumatiky tzv. doživotní záruku. Doživotní záruka
není časově omezena a platí do ukončení životnosti protektoru. Ukončení životnosti se rozumí ojetí protektorované
pneumatiky na nejmenší zůstatkovou hloubku dezénové drážky běhounu což je 1,6 mm. Tímto ojetím se rozumí
uvedená minimální zůstatková hloubka dezénové drážky po celém obvodu a šířce běhounu.

b) Doživotní záruka se vztahuje na materiálové a výrobní vady protektoru a opravy.
Ostatní ustanovení doživotní záruky jsou uvedeny v kap. I. Zákonná záruka, odstavec c), d), e), f) a g).

Záruka se nevztahuje na pneumatiky:

 • které nebyly řádně huštěny na předepsaný tlak,
 • které byly zatěžovány nad normou předepsané hodnoty,
 • které byly montovány na nevhodné, nebo poškozené ráfky,
 • u kterých došlo k opotřebení související s provozem vozidla a nepravidelnému opotřebení způsobené
  technickým stavem vozidla,
 • kde do pneumatik s označením Tube Type byly montovány duše jiných rozměrů, než je předepsáno,
 • které byly jinou firmou, nebo osobou dodatečně opravovány, protektorovány, renovovány nebo prořezán vzorek
  dezénu, které byly v provozu poškozené mechanickými vlivy, závadou vozidla, nebo nesprávným a neopatrným
  zacházením (např. najetím na ostrý předmět, špatně seřízenými koly, brzdami a výkyvnými polonápravami,
  neopatrným spuštěním postranic vozu, odřením o okraje chodníku, poškozením uvolněnými částmi vozu, péry,
  sněhovými řetězy, havárií vozidla, poškozením cizími tělesy, které vnikly mezi pláště ve dvojmontáži, průrazem
  kostry, poškozením patky, poškozením nebo natržením lanka, narušením olejem, plastickými mazivy, pohonnými
  hmotami a jinými chemikáliemi, nebo poškozeny protáčením kol v měkkém terénu).

 

platnost od 3.1.2017